Ambi Pur el. náplň Thai Orchid 20ml

Ambi Pur el. náplň Thai Orchid 20ml
Ambi Pur el. náplň Thai Orchid 20ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400259

82,62

99,97 Kč s DPH

ks

Náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Ambi Pur Plug-In s technologií Odourclear nepřetržitě odstraňuje nepříjemné přetrvávajíc zápachy a zanechává lehkou svěží vůni 80 dnů (při používání 12 hodin denně s nastavením na stupeň intenzity 2). Poznejte krásnou Asii díky vůni Thai Orchid, jedinečné směsi exotických květin, mezi nimiž kraluje thajská orchidej ztělesňující křehkou rovnováhu a harmonii přírody. Přeneste se touto klidnou a vzácnou vůní do dalekých krajů. Nadechněte se a relaxujte.
Náplně Ambi Pur Plug používejte pouze se samostatně prodávaným zařízeními Ambi Pur, aby naplnily váš domov svěžestí a vůní, kterou budete vnímat každý den, týden za týdnem. Objem 20 ml.
Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Poslat info známému