Akce
Bref WC Power aktiv Ocean Breeze 2x50g
Bref WC Power aktiv Ocean Breeze 2x50g

Bref WC Power aktiv Ocean Breeze 2x50g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

001201

34,00

41,14 Kč s DPH

ks

Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest.
Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu s každým spláchnutím! Vydrží 250 spláchnutí.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

Poslat info známému