Das Premium mýdlový čistič podlah 5L
Das Premium mýdlový čistič podlah 5L

Das Premium mýdlový čistič podlah 5L

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300402

277,10

335,29 Kč s DPH

ks

Mycí a čisticí prostředek na podlahy se sníženou pěnivostí pro ruční i strojní čištění. Obsahuje mýdlo, které vytváří na čištěném povrchu lesk.

Použití:
Při běžném znečištění dávkujte 10ml prostředku na 1l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit na 20ml na 1l vody. Takto připravený roztok použijte k čištění.

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P302+P352 PŘI STYKŮ S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Poslat info známému