Das R Strong Premium čistič podlah s rozpouštědlem 5L
Das R Strong Premium čistič podlah s rozpouštědlem 5L

Das R Strong Premium čistič podlah s rozpouštědlem 5L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300403

450,50

545,11 Kč s DPH

ks

Vysoce účinný mycí a čisticí prostředek s nanočásticemi pro strojní i ruční čištění tvrdých podlahových ploch odolných vodě, nepěnivý. Je určený jak pro denní údržbu, tak pro hloubkové čištění. Lze použít k odstranění ochranných vrstev, např. polymeru. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle čistý.

Návod na použití:
Při běžném znečištění dávkujte 10ml na 1l vody. Při větším znečištění lze velikost dávky upravit na 30ml na 1l vody. V případě potřeby nechte roztok působit 5-10 minut. Nepoužívejte na podlahy ošetřené polymerem, popř. jiným ochranným přípravkem!

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P302+P352 PŘI STYKŮ S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Poslat info známému