Dr.Devil Biocolor WC 5Ball 35g závěs kuličky Lemon fresh

Dr.Devil Biocolor WC 5Ball 35g závěs kuličky Lemon fresh
Dr.Devil Biocolor WC 5Ball 35g závěs kuličky Lemon fresh

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300730

30,09

36,41 Kč s DPH

ks

Závěsný WC blok vhodný pro každý typ a tvar toalety, bohatě pění, svěže a intenzivně voní po citronu, účinně čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti :
H315 Dráždí kůži.
H318 : Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P310 : Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302 + P352 : PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Dr.Devil WC gel bodový blok 3v1 Japanese Garden 75ml
78,20 Kč
94,62 Kč s DPH
Real univerzální dezinfekce bez chloru a alkoholu rozprašovač 500ml
75,95 Kč
91,90 Kč s DPH