Fixinela tablety do pisoáru 1kg oceán

Fixinela tablety do pisoáru 1kg oceán
Fixinela tablety do pisoáru 1kg oceán

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300468

229,50

277,70 Kč s DPH

ks

Kvalitní deodorační tablety do pisoáru se svěží vůní oceánu. Dezinfikují, odstraňují usazeniny a pachy.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/ obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Fixinela

Obsah:

1kg

Vůně:

Oceán

Vlastnost:

Dezinfekční

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Solvina mycí pasta v kelímku 320g
Obj. číslo: 11200123

Na dotaz

38,42 Kč
46,49 Kč s DPH
Koště Vektex venkovní dřevěné s holí 120cm zatloukané
108,80 Kč
131,65 Kč s DPH
Savo podlahy a povrchy Magnolia 750ml
Obj. číslo: 11300382

Skladem

52,70 Kč
63,77 Kč s DPH
Ručníky pap. Z-Z skládané 1vrs. zelené recykl 23x25cm 20x250ks=5000ks
300,22 Kč
363,27 Kč s DPH