Krtek čistič potrubí 900g

Krtek čistič potrubí 900g
Krtek čistič potrubí 900g

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300904

117,34

141,98 Kč s DPH

ks

Pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze použít na hliníkové potrubí. bezpečnostní uzávěr.

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P-330+P-331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
P303+P-361+P-353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P304+P-340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P-351+P-338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka bublinková H18 270x360mm vnitřní rozm. 290x370mm vnější rozm. (100ks v krab)
3,71 Kč
4,49 Kč s DPH
Zvýrazňovač Centropen 2532 žlutý válcový hrot 1,8mm (bal 12ks)
5,83 Kč
7,05 Kč s DPH
Toaletní papír Q-SOFT 3vrs. 160útržků 8rolí (bal 80ks)
56,10 Kč
67,88 Kč s DPH
Papír xerografický Universal Ballet A4 80g 500 listů  (300ks paleta)
80,00 Kč
96,80 Kč s DPH