Kyselina chlorovodíková (solná) 30% 1L

Kyselina chlorovodíková (solná) 30% 1L
Kyselina chlorovodíková (solná) 30% 1L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300542

OEM:

0072000054

74,04

89,59 Kč s DPH

ks

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.

Bezpečnost práce
Kyselina chlorovodíková může poškodit zdraví při nadýchání, potřísněný pokožky, zasažení očí nebo požití. Při práci používejte osobní ochranné pomůcky-brýle nebo obličejový štít, gumovou zástěru a ochrannou obuv. Dodržujte zásady osobní hygieny-při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po skončení práce nebo při jejím přerušení se umyjte teplou vodou a mýdlem. Kyselinu při ředění vždy lejte do vody!

Neprodejný osobám mladším 18 let.

Varování:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ostatní

Obsah:

1L

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Tiskopis NEM. Průkazka o zdravotní péči A7 DITIS 1140050
0,80 Kč
0,97 Kč s DPH
Kuličkové pero jednorázové modré
Obj. číslo: 10300538

Skladem

1,98 Kč
2,40 Kč s DPH
Kuličkové pero jednorázové černé
Obj. číslo: 10300707

Skladem

1,98 Kč
2,40 Kč s DPH
Klip Binder 15mm Concorde
Obj. číslo: 10400340

Skladem

0,98 Kč
1,19 Kč s DPH