Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml

Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml
Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300409

84,15

101,82 Kč s DPH

ks

Vysoce účinný čistící přípravek s obsahem amoniaku schválený pro použití v potravinářství. Je vhodný na skla, okna, zrcadla, ale i na různé typy plastů, nerezu a lesklých ploch. Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. Akrylátové polymery vytváří na čištěném povrchu ochranný film, díky kterému zůstává umytý povrch déle čistý.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždení očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Poslat info známému