Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Japan tatami 7,5ml

Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Japan tatami 7,5ml
Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Japan tatami 7,5ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11400377

OEM:

232925

89,95

108,84 Kč s DPH

ks

Osvěžovač odstraňuje ze vzduchu pachy a současně zabraňuje jejich usazování na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany či sprchové závěsy. Díky jedinečné technologii OdourClear zajistí nepřetržitou svěžest po dobu 45 dní. Osvěžovač vzduchu navíc funguje bez nutnosti použití baterií či elektrické energie.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ambi Pur

Obsah:

7,5ml

Vůně:

Japonská zahrada

Poslat info známému