Osvěžovač Glade electric Clean Linen 20ml náhr.náplň

Osvěžovač Glade electric Clean Linen 20ml náhr.náplň
Osvěžovač Glade electric Clean Linen 20ml náhr.náplň

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400328

94,34

114,15 Kč s DPH

ks

Tato náhradní náplň provoní váš domov či kancelář vůní čistého prádla a tím pro vás vytvoří příjemnou a svěží atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne 100 dní vůně.

Použití
používejte pouze v dobře větraných prostorách
v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete
nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač
uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání
osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností
osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Poslat info známému