Osvěžovač Glade electric Vanilla 20ml strojek

Osvěžovač Glade electric Vanilla 20ml strojek
Osvěžovač Glade electric Vanilla 20ml strojek

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400325

118,83

143,78 Kč s DPH

ks

Glade Electric Scented Oil je elektrický osvěžovač vzduchu, který provoní váš domov či kancelář vůní sladkých květin, vanilky a bílého dřeva, a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne 100 dní vůně.

Použití
Nastavte si odpařovač, aby poskytoval požadovanou intenzitu vůně a vytvořil dokonalou atmosféru v každé místnosti.
Otočte el. zástrčku odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze. Poté odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. Zasuňte odpařovač do odpovídající el. zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně.
Po manipulaci si umyjte ruce.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.

Varování
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Poslat info známému