Osvěžovač Krystal olejový růžový 750ml

Osvěžovač Krystal olejový růžový 750ml
Osvěžovač Krystal olejový růžový 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400202

132,22

159,99 Kč s DPH

ks

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. Výhodou je postupné uvolňování parfému. Mnohem delší provonění oproti běžným aerosolovým rozprašovačům. Nanášejte na nesavé povrchy sanitárních zařízení.

Varování:
Nebezpečné komponenty k etiketování:
P22 - Směs přírodních a syntetických vonných látek alkohol, C10-16, ethoxylovaný
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Krystal

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Mýdlo tekuté Sanytol hydratující tea tree a aloe 250ml s pumpičkou          (42650123)
54,49 Kč
65,93 Kč s DPH
Sanytol univerzal na podlahy a plochy 1L
Obj. číslo: 11300486

Na dotaz

82,72 Kč
100,09 Kč s DPH
Toaletní papír Harmony Professional 2vrs. 200útržků 10ks  /prodej celé balení 10 rolí        (69900)
68,39 Kč
82,75 Kč s DPH
Sanytol univerzal dezinfekce eukalypt 500ml
Obj. číslo: 11300423

Skladem

88,42 Kč
106,99 Kč s DPH