Osvěžovač Krystal olejový zelený 750ml

Osvěžovač Krystal olejový zelený 750ml
Osvěžovač Krystal olejový zelený 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400137

136,60

165,29 Kč s DPH

ks

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. Výhodou je postupné uvolňování parfému. Mnohem delší provonění oproti běžným aerosolovým rozprašovačům. Nanášejte na nesavé povrchy sanitárních zařízení.

Varování:
Nebezpečné komponenty k etiketování:
P22 - Směs přírodních a syntetických vonných látek alkohol, C10-16, ethoxylovaný
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Poslat info známému