Prací prášek Palmex color 20praní 1,4kg

Prací prášek Palmex color 20praní 1,4kg
Prací prášek Palmex color 20praní 1,4kg

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300500

96,90

117,25 Kč s DPH

ks

Nový Palmex s technologií detekce skvrn obsahuje inteligentní složení, které odhalí různé druhy skvrn a odpovídajícím způsobem je odstraní.

VAROVÁNÍ
Standardní větou o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Poslat info známému