Raid el.strojek s náplní proti komárům 30 nocí 21ml

Raid el.strojek s náplní proti komárům 30 nocí 21ml
Raid el.strojek s náplní proti komárům 30 nocí 21ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400227

161,50

195,42 Kč s DPH

ks

Elektrický odpařovač s tekutou náplní Raid je insekticidní přípravek, který zaručuje ochranu proti otravným komárům, i tygřím, a drobnému létajícímu hmyzu ve dne i v noci.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti :
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Poslat info známému