Real green clean nádobí 500g
Real green clean nádobí 500g

Real green clean nádobí 500g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300511

44,03

53,28 Kč s DPH

ks

Mycí prostředek se silnou odmašťující silou a tvorbou bohaté pěny. Zanechává nádobí čisté a zářivě lesklé.
Použití:
Nejmyjte nádobí pod tekoucí vodou, ale napusťte ji do dřezu a přidejte doporučenou dávku prostředku. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékaská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle. ¨
P305+P351+P338 PI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STEDISKO +420 224 919 293.

Poslat info známému