Real kuchyně odmašťovač rozprašovač 550g
Real kuchyně odmašťovač rozprašovač 550g

Real kuchyně odmašťovač rozprašovač 550g

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300314

OEM:

001405

76,67

92,77 Kč s DPH

ks

Prostředek se silným čisticím a odmašťujícím efektem, obsahuje pomerančový extrakt, který rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy. Parfemace směs exotických citrusů. Lze použít na čištění nenasákavých povrchů - pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně. Vhodný i na dřevo.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje váţné poškození očí.
H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P102 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P261 Zamezte vdechování plynu.
P280 Pouţívejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí.
P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŢÍ: Omyjte velkým mnoţstvím vody.
P333 + P313 Při podráţdění kůţe nebo vyráţce : Vyhledejte lékařskou pomoc.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným pouţitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je moţné jej odloţit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Poslat info známému