Real na plochy 550g
Real na plochy 550g

Real na plochy 550g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300825

52,33

63,32 Kč s DPH

ks

Pohlcuje pachy zvířat, vaření nebo kouře, provoní celou domácnost. Univerzální prostředek na nábytek, sklo a tvrdé povrchy s antistatickou přísadou. Pohltí pachy a provoní domácnost.

VAROVÁNÍ
Obsah nebezpečných látek:
EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Poslat info známému