Reklamace

Reklamační řád internetového obchodu rec21.cz a prodej konečnému spotřebiteli vydaný ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění společností Rec 21 s.r.o., Kolejní 3311/3, Ostrava Město, 702 00, IČO: 47985798

společnost zapsaná v obchodním rejstříku KOS C 40307

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Reklamačním řádem se blíže vymezují některá vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, tj. Rec 21 s.r.o. a kupujícího.
 2. Reklamační řád se vztahuje na věci, u nichž jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady v záruční době.
 3. Jednání prodávajícího a kupujícího by měla směřovat zásadně k zachování kupní smlouvy a k odstranění vady či k poskytnutí slevy z ceny reklamovaného zboží. Pokud by však odstraňování vady mělo přinést stranám výrazné narušení jejich hospodářských zájmů ve vztahu k reklamované věci, je namístě preferovat odstranění vady výměnou věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.

 

II. Převzetí zboží

 1. Kupující prohlédne věc bezprostředně při jejím převzetí v prodejně prodávajícího nebo při jejím převzetí od dopravce.
 2. Jsou-li zjištěny zjevné vady věci, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí věci, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího v prodejně dodání věci bezvadné a pokud mu je věc dopravována na jím určené místo, je kupující povinen vyhotovit záznam o charakteru a rozsahu zjištěných vad, který potvrdí dopravce svým podpisem. Kupující je oprávněn v tomto případě věc nepřevzít a požadovat dodání věci bez vad.

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu

 1. Kupující právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho převzetí od dopravce, na prodejně či výdejním místě. Prodávající se zavazuje vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu bude zboží vráceno.
 2. V případě využití tohoto práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží vrátit kompletní a nepoškozené, vč. všech jeho součástí, příslušenství a příslušných dokladů. V opačném případě prodávající právo účtovat kupujícímu náklady spojené s uvedením vráceného zboží do bezvadného stavu. V případě úhrady sjednaných nadstandardních služeb spojených s užíváním výrobku jejichž plnění již začalo, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky snížené o poměrnou hodnotu spotřebované části služby.

 

IV. Záruční podmínky

 1. Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc předpokládanou jakost při převzetí kupujícím.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne v době dvacetičtyř měsíců od převzetí zakoupené věci (dále jen: v záruční době). Projeví-li se vada v prvním půl roce po převzetí zakoupeného zboží, se zato, že zboží bylo vadné od počátku a Kupující může požadovat výměnu věcí za novou a bez vady. Pokud by taková výměna byla z povahy projevené vady věcí neúměrná, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit, výměnu věcí nelze požadovat (drobná vada).
 3. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla věc v záruční opravě. V případě výměny vadné věci za bezvadnou, neběží od jejího převzetí kupujícímu nová záruční doba.

 

V. Reklamace

 1. Reklamaci lze uplatnit v prodejně prodávajícího, či odesláním zboží zpět na adresu prodávajícího. Kupující při reklamaci věci prokazuje, kdy a kde reklamované zboží zakoupil, zejména předložením vyplněného záručního listu a dokladu o zaplacení kupní ceny, resp. jiným věrohodným způsobem.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující právo na odstranění vady v dohodnuté přiměřené lhůtě nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu řádně a včas kupující právo na slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 3. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem a zjištění vady, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady, kupující právo:

         - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

         - na odstranění vady opravou věci,

         - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

         - odstoupit od smlouvy.

    4. Jde-li sice o nepodstatné porušení smlouvy, zpravidla pro vady odstranitelné, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí          vady po opravě (stejná vada se po opravě opakovaně projeví nejméně třikrát) nebo pro větší počet vad (najednou se projeví                  alespoň čtyři různé vady) věc řádně užívat, právo na odstranění vady výměnou za věc bez vady nebo od smlouvy odstoupit.

   5.   V případě oprávněného odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem, se smlouva od počátku ruší a           smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.

   6.   Pokud byla reklamace věci posouzena jako neoprávněná, kdy závada vznikla, např. běžným opotřebením věci nebo její součástí           způsobené používáním nebo nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží nebo chybnou manipulací apod., bude kupujícímu           věc vrácena neopravená. O každé reklamované vadě a způsobu vyřízení reklamace, musí být vyhotoven písemný protokol.

   7.  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle povahy reklamované vady bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího            uplatnění kupujícím. Po uplynutí této 30-ti denní lhůty nebo delší dohodnuté lhůty k odstranění vad kupující stejná práva, jako          v případě porušení smlouvy podstatným způsobem.

   8.  Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna řádně a včas v záruční době.

 

VI. Důvody pro neposkytnutí záruky

 1. Prodávající neposkytuje záruku na vady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pro odbornou montáž, instalaci nebo údržbu reklamovaného zboží, nebo při zjištění, že jsou porušeny ochranné servisní pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží nebo v případě, že reklamované zboží bylo používáno k jinému než obvyklému účelu nebo za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, a důsledkem toho vada vznikla a nebo v případě zjištění, že byly pozměněny údaje v záručním listě nebo v dokladu o koupi za účelem získání výhody reklamovat vady zboží.
 2. Záruka se nevztahuje na vady reklamovaného zboží:

        - způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým opotřebením nebo poškozením, elektrostatickým nábojem

        - způsobené spotřebou spotřebního materiálu jako jsou zejména tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické           nosiče,  náplně, baterie, lampy atd.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Záruční podmínky v tomto Reklamačním řádu neupravené se řídí platnými předpisy právního řádu České republiky.
 2. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. 3. 2021 a platí do odvolání.

 

V Ostravě dne 1.3.2021