Savo čistič pračky 250ml

Savo čistič pračky 250ml
Savo čistič pračky 250ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300666

39,28

47,53 Kč s DPH

ks

Účinně odstraňuje nečistoty, vodní kámen a zbytky pracího prostředku z jejích útrob. Udržuje vnitřní části pračky hygienicky čisté a zajišťuje tak její optimální provoz a delší životnost. Zbavuje ji zápachu a dodává příjemnou a svěží citronovou vůni, kterou ucítíte, kdykoliv pračku otevřete. Chraňte svou pračku před vodním kamenem a udržujte v čistotě s čisticím přípravkem SAVO Citrón, se kterým dosáhne vynikajících výsledků.

Použití:
Smíchejte v nádobě jeden uzávěr se třemi litry teplé vody. Do této lázně ponořte zásobník na prací přípravky a nechejte působit po dobu 30 minut. Poté zásobník důkladně omyjte a vložte zpět. Pomocí hadříku vymyjte tímto roztokem také vnitřní prostor pro zásobník pracích přípravků a vnitřní část dvířek. Pečlivě omyjte gumové těsnění okolo dvířek včetně všech jeho záhybů. Zbylý obsah přípravku vlijte do zásobníku na prací přípravek a spusťte prací program bez předpírky na minimální teplotu 60 °C. Přípravek používejte podle potřeby jednou měsíčně.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti :
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332 Při podráždění kůže: P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Poslat info známému