Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml

Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml
Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11301050

60,18

72,82 Kč s DPH

ks

Univerzální dezinfekční sprej. Odstraňuje bakterie a viry.
Použití: Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy.

Dezinfekční látka:
chlornan sodný 0,52 g/100 g,Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky,Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný),Parfum,Limonene,Methylisothiazolinone,Methylchloroisothiazolinone

Nebezpečné látky:
Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

500ml

Minimální prodejní množství:

1

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Taška B4 bílá samolepící
Obj. číslo: 10100720

Na dotaz

1,85 Kč
2,24 Kč s DPH
Toaletní papír Linteo Classic 2vrs. bílý 4role   206610
20,40 Kč
24,68 Kč s DPH
Ručníky pap. Z-Z 1vrs. zelené 250ks
Obj. číslo: 11200381

Skladem

15,01 Kč
18,16 Kč s DPH
Tiskopis CMR A4 samopropis 5 listů Optys 1197
Obj. číslo: 10100481

Na dotaz

6,05 Kč
7,32 Kč s DPH