Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml

Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml
Savo univerzal dezinfekční sprej 500ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11301050

60,18

72,82 Kč s DPH

ks

Univerzální dezinfekční sprej. Odstraňuje bakterie a viry.
Použití: Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy.

Dezinfekční látka:
chlornan sodný 0,52 g/100 g,Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky,Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný),Parfum,Limonene,Methylisothiazolinone,Methylchloroisothiazolinone

Nebezpečné látky:
Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka bublinková H18 270x360mm vnitřní rozm. 290x370mm vnější rozm. (100ks v krab)
3,71 Kč
4,49 Kč s DPH
Taška B4 bílá samolepící (250ks v kart)
Obj. číslo: 10100720

Na dotaz

1,68 Kč
2,03 Kč s DPH
Toaletní papír Linteo Classic 2vrs. bílý 4role   206610
19,72 Kč
23,86 Kč s DPH
Toaletní papír 400útrž. 30m 1vrs recykl (bal 8ks /pytel 64ks)
4,13 Kč
5,00 Kč s DPH