Savo WC Turbo 750ml

Savo WC Turbo 750ml
Savo WC Turbo 750ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300557

39,95

48,34 Kč s DPH

ks

Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet.

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Unilklý produkt seberte

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

750ml

Vůně:

JIné

Vlastnost:

Dezinfekční

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka na CD 125x125mm bez okna obyč.
Obj. číslo: 10100344

Skladem

0,99 Kč
1,20 Kč s DPH
Motouz jutový 500x2 200g
Obj. číslo: 10700205

Skladem

38,26 Kč
46,29 Kč s DPH
Mapa 250 A4 Brilliant bez klop růžová   DOPRODEJ
Obj. číslo: 10200803

Skladem

2,31 Kč
2,80 Kč s DPH
Kuličkové pero Herb čínské zlaté víčko
Obj. číslo: 10300454

Skladem

14,06 Kč
17,01 Kč s DPH