Star kuchyňský čistič rozpraš. 500ml

Star kuchyňský čistič rozpraš. 500ml
Star kuchyňský čistič rozpraš. 500ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301022

77,52

93,80 Kč s DPH

ks

Speciální prostředek určený k čištění veškerých kuchyňských povrchů a ploch v potravinářské oblasti, včetně zařízení a spotřebičů. Především kuchyňského nábytku, nerezových součástí a vybavení, obkladů, veškerých pracovních desek a ostatních pevných ploch z nesavého materiálu. silný odmašťovací účinek a čistící schopnost.
Návod k použití: Prostředek naneste pomocí rozprašovače přímo na znečištěné plochy a nechte chvíli působit. Poté setřete utěrkou nejlépe z mikrovlákna, popřípadě lze použít houbičku pro mechanické působení. Povrch opláchněte čistou vodou.

Složení:
Složení dle (ES) č. 648/2004: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Star

Obsah:

750ml

Vůně:

Jiné

Poslat info známému