Toro 200g čistící pasta

Toro 200g čistící pasta
Toro 200g čistící pasta

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300168

25,50

30,86 Kč s DPH

ks

Čistící pasta na neleštěné smaltované a hliníkové nádobí, keramické obklady, umyvadla, vany a jiné. Odstraňuje mastnotu, nečistoty a připáleniny.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Toro

Obsah:

200g

Vůně:

Jiné

Počet MJ v balení:

18

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Ručníky pap. Z-Z 2vrs. bílé 100% celuloza 150ks x20=3000ks v krab
499,29 Kč
604,14 Kč s DPH
Houba školní balená 20x10x5cm mix barev
Obj. číslo: 11300483

Na dotaz

9,61 Kč
11,63 Kč s DPH
Sáčky na odpad HDPE 60x70cm 60L 10mic 50ks v roli
Obj. číslo: 11300534

Na dotaz

38,25 Kč
46,28 Kč s DPH
Hadr 60x70cm Vektex Simple Soft podlahový modrý
Obj. číslo: 11300678

Skladem

15,13 Kč
18,31 Kč s DPH