WC NET gel Intense Ocean Fresh 750ml (bal 12ks)

WC NET gel Intense Ocean Fresh 750ml (bal 12ks)
WC NET gel Intense Ocean Fresh 750ml (bal 12ks)

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300246

55,68

67,37 Kč s DPH

ks

WC Net gel čistí toaletu, a kromě toho díky nové receptuře dodá příjemnou a dlouhotrvající vůni oceánu.
Balení 12ks.

VAROVÁNÍ
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Poslat info známému