WC Revo uni čistič 5L červený

WC Revo uni čistič 5L červený
WC Revo uni čistič 5L červený

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300396

209,10

253,01 Kč s DPH

ks

Přípravek na čištění a mytí sanitární keramiky.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

WC Revo uni čistič 5L modrý
Obj. číslo: 11300398

Na dotaz

270,30 Kč
327,06 Kč s DPH
Sanytol univerzal na podlahy a plochy 1L
Obj. číslo: 11300486

Skladem

82,72 Kč
100,09 Kč s DPH
Sáčky na odpad 60x80cm 60L 20ks černý mikroten
18,44 Kč
22,31 Kč s DPH
Mýdlo tekuté Riva Soft fialové 5L
Obj. číslo: 11200443

Na dotaz

54,60 Kč
66,07 Kč s DPH