WC Revo uni čistič 5L modrý

WC Revo uni čistič 5L modrý
WC Revo uni čistič 5L modrý

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300398

270,30

327,06 Kč s DPH

ks

Vysoce účinný kyselý čistící prostředek na čištění a mytí sanitární keramiky.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

WC Revo uni čistič 5L červený
Obj. číslo: 11300396

Skladem

209,10 Kč
253,01 Kč s DPH
Sanytol univerzal na podlahy a plochy 1L
Obj. číslo: 11300486

Skladem

82,72 Kč
100,09 Kč s DPH
Papír xerografický JET A4/80g 500 listů extra bílý "A+"
95,00 Kč
114,95 Kč s DPH