WC Revo uni čistič 750ml modrý DOPRODEJ

WC Revo uni čistič 750ml modrý   DOPRODEJ
WC Revo uni čistič 750ml modrý DOPRODEJ

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300397

54,40

65,82 Kč s DPH

ks

Vysoce účinný kyselý čistící prostředek na čištění a mytí sanitární keramiky.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Obsah:

750ml

Vůně:

Jiné

Vlastnost:

Čistící

Poslat info známému